Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Puszcza nad Pliszką - Rezerwaty przyrody -  Dla turystów - Miasto i Gmina Torzym.

 

Pobierz PDF

Puszcza nad Pliszką

 

Dolina Pliszki

Kod obszaru:

PLH080011

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

5033,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje małą dolinę rzeczną, biegnącą przez rozległe pola sandrowe. Sandr Pliszki oddzielony jest wysokimi krawędziami od wyższych poziomów sandrowych i wzgórz moreny czołowej. Rzeka zachowała naturalny charakter i jest otoczona przez duży kompleks leśny, głównie borów sosnowych. Wzdłuż rzeki występują płaty nadrzecznych zbiorowisk leśnych oraz torfowiska i trzęsawiska. Charakterystyczna jest strefowość mokradeł, związana z reżimem hydrologicznym rzeki oraz oddziaływaniem wód podziemnych i źródliskowych w sąsiedztwie zboczy doliny. Kolonia rozrodcza nocka dużego znajduje się w pomieszczeniach pod zrujnowanej fabryce celulozy. Jest to trzecia w Polsce znana kolonia rozrodcza nocka dużego w warunkach podziemnych. W tych samych pomieszczeniach oraz w podziemnych tunelach leżących na terenie tego samego zakładu hibernuje corocznie kilkanaście - kilkadziesiąt nietoperzy.

Obszar występowania cennych siedlisk przyrodniczych (9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, w tym priorytetowych lasów łęgowych pokrywających 18% powierzchni). Duże bogactwo flory (19 gatunków zagrożonych w skali kraju, 22 gatunków chronionych, 27 gatunków rzadkich w skali regionu) i fauny (w tym 5 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym bardzo rzadkiego obecnie w Polsce chrząszcza, jelonka rogacza). Występują tu również inne gatunki prawnie chronione w Polsce.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

 

Opis turystyczny:

Obszar nie jest łatwo dostępny samochodem choć przecina go kilka dróg: Krosno Odrzańskie – Słubice koło miejscowości Urad, Krosno Odrzańskie – Torzym koło miejscowości Pliszka czy droga Świebodzin – Słubice koło miejscowości Pożrzadło. Można tam dojechać również koleją relacji Świebodzin – Rzepin do stacji Drzewce Kolonia lub Zielona Góra – Rzepin do stacji Pliszka. Nowa Sól do miejscowości Otyń.

Najbliżej położona stacja PKP znajduje się w Gądkowie Wielkim i w Toporowie. Można także skorzystać z PKS który dojeżdża do Gądkowa Wielkiego.

Ostoja obejmuje małą dolinę rzeczną na rozległych polach sandrowych. Możliwość spływu kajakiem: długość szlaku kajakowego ok. 80 km Pliszka jest znaną i cenioną rzeką wśród wielu osób z Polski uprawiających turystykę kajakową, pływa tu również spora grupa turystów z Niemiec.

Rzeka przepływa przez północny skraj puszczy Rzepińskiej która jest terenem atrakcyjnym dla turystyki pieszej i rowerowej. Można tu zwiedzić także wiele zabytków jak i doskonale odpocząć w pobliżu znajduje się jezioro, doskonałe także dla wędkarzy miejsce.

Warto zobaczyć:

Toporów

Zabytki:

 • Kościół Matki Bożej Różańcowej
 • Pałac Myśliwski
 • Pomniki przyrody: Dąb Piotrowy
 • Mauzoleum
 • Miejsca martyrologii

Turystka aktywna:

 • Szlak pieszy Iłowa-Klików- Leśnictwo Rychlinek- Polana- Prędocice (Toporów).Długość trasy: 60,00 km
 • Szlak rowerowy –zielony- szlak południowy: Gądków Mały - Gądków Wielki - Debrznica - Torzym - Poźrzadło - Toporów - Gronów – Łagów

 

Zagrożenia:

Zanieczyszczenia powietrza, budowa dróg, eksploatacja złóż torfu i pokładów gytii wapiennej.

Uwaga: Wykonywanie koniecznych prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczy różnych fragmentów doliny rzecznej i powinno się odbywać z uwzględnieniem wymogów ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000.

 

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Obszar Chronionego Krajobrazu XIII województwa lubuskiego - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu XVII województwa lubuskiego - rezerwat leśny

 

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych 
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt 
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• minóg strumieniowy - ryba
• koza - ryba
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• głowacz białopłetwy - ryba
• boleń - ryba
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• poczwarówka jajowata - bezkręgowiec

 

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

 

Jednostki administracyjne:

• Słubice (słubicki, woj. lubuskie)
• Cybinka (słubicki, woj. lubuskie)
• Torzym (sulęciński, woj. lubuskie)
• Łagów (świebodziński, woj. lubuskie)
• Bytnica (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)

 

Rynna Jezior Torzymskich

Kod obszaru:

PLH08_17

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

307,3 ha

Status formalny:
Obszar konsultowany przez Ministerstwo Środowiska od 2010 r.

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest w rynnie polodowcowej o długości około 10 km. Rynna ta wypełniona jest ciągiem jezior, torfowisk i lasów co stanowi, że jest to obszar ciekawy nie tylko pod kątem przyrodniczym, ale też pod kątem krajobrazowym. W granicach obszaru dominuje siedlisko - twardowodne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienicowymi zajmujące łącznie 105 ha. Oprócz jezior ramienicowych znajdują się tutaj naturalne jeziora eutroficzne, łęgi i grądy, kwaśne buczyny, kwaśne dąbrowy bory bagienne oraz torfowiska przejściowe.

Stan zachowania jezior jest dobry, jednak pod względem niektórych parametrów wymagający poprawy. Jeziora te należą niewątpliwie do najczystszych i najcenniejszych przyrodniczo w województwie lubuskim. Występujące w rejonie jeziora Dzikiego torfowisko przejściowe należy do jednych z cenniejszych w woj. lubuskim. Jezioro Jasne oraz Dzikie charakteryzują się występowaniem m.in. szuwarów kłociowych. Odsłonięte brzegi jeziora Dzikiego zasiedlane są przez rzadkiego torfowca Sphagnym inundatum. W jeziorze Jasnym stwierdzono występowanie rzadkiego w woj. lubuskim gatunku - jezierzy morskiej (Najas marina), a pod względem różnorodności gatunków i zespołów ramienic jezioro to należy do najcenniejszych w woj. lubuskim. W okolicach Garbicza znajdują się skupienia starych dębów i lip z rzadkimi gatunkami chrząszczy: jelonkiem rogaczem (Lucanus cervus) i pachnicą dębową (Osmoderma eremita). Jednocześnie obszar stanowi miejsce lęgów m.in. takich gatunków ptaków jak: żuraw, dzięcioł czarny, gągoł, zimorodek, błotniak stawowy, wodnik oraz stanowi ważny obszar żerowania bielika.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

 

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się w pobliżu gminnego miasta Torzym. Do tej miejscowości można dojechać samochodem, kierując się z Rzepina drogą krajową numer 2 w kierunku wschodnim. Dowiezie nas też PKS lub pociąg osobowy z Rzepina. Nocleg można znaleźć w Torzymiu bądź pobliskim Boczowie.

Torzym

Turystyka krajoznawcza:

 • Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Cmentarz żydowski

Boczów

 • Neogotycki kościół z XIX wieku.

Turystka aktywna:

 • Szlak pieszy Iłowa-Klików- Leśnictwo Rychlinek- Polana- Prędocice (Toporów).Długość trasy: 60,00 km
 • Szlak rowerowy –zielony- szlak południowy: Gądków Mały - Gądków Wielki - Debrznica - Torzym - Poźrzadło - Toporów - Gronów – Łagów
 • Droga rowerowa wzdłuż rynny Jezior Torzymskich

 

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest nie uporządkowana gospodarka ściekowa.

 

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Puszcza nad Pliszką - rezerwat leśny

 

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych 
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) * 
 • kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt 
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• błotniak stawowy - ptak
• żuraw - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• koza - ryba
• zalotka większa - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

 

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. (95) 711 53 38, fax (95) 711 55 24 e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, http://gorzow.rdos.gov.pl/

 

Jednostki administracyjne:

• Torzym (sulęciński, woj. lubuskie)

Andrzej Kuchnio
Miasto i Gmina Torzym,
Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, pow. sulęciński, woj. lubuskie
email: urzad@torzym.pl, http://torzym.pl
NIP: 927-14-52-983
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.