Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Dolina Ilanki - Rezerwaty przyrody -  Dla turystów - Miasto i Gmina Torzym.

 

Pobierz PDF

Dolina Ilanki

 

Dolina Ilanki

Kod obszaru:

PLH080009

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2232,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje najciekawszy przyrodniczo fragment naturalnej i renaturyzującej się doliny rzeki Ilanki. Wody rzeki Ilanki należą do I klasy czystości. Dolina ma zróżnicowany charakter, na odcinku bliższym miasta Torzymia jej szerokość sięga 1 km. Rzeka meandruje tu wśród najlepiej zachowanych na Ziemi Lubuskiej, cennych torfowisk niskich (ich łączna powierzchnia wynosi około 90 ha) i innych ekosystemów bagiennych i wodnych. Torfowiska od wielu lat nie są użytkowane. Do rzeki wpada tu kilka strumieni wypływających ze źródlisk na zboczach. W dalszej części dolina zwęża się i nabiera charakteru górskiego wąwozu. Wzdłuż rzeki rośnie wąski pas lasów łęgowych, miejscami przechodzących w olsy. Wysoką krawędź doliny porastają lasy sosnowe i lasy bukowe. W dalszym biegu dolina ponownie rozszerza się, a jej dno zajmują nieużytkowane od lat, silnie podtopione łąki oraz lasy łęgowe. Jezioro Pniów otacza pływające trzęsawisko (pło) zarastającym taflę wody. 
Występuje tu duża różnorodność biotopów (w tym 10 rodzajów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie 70% powierzchni ostoi), a zwłaszcza dobrze wykształcone i zachowane siedliska łęgowe. Występują tu liczne gatunki zagrożone i prawnie chronione w Polsce, w tym 7 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, 11 gatunków roślin zagrożonych w skali kraju, 18 gatunków roślin chronionych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

 

Opis turystyczny:

Obszar jest dostępny samochodem: łatwy dojazd do wschodniego i zachodniego krańca obszaru: do Torzymia i Rzepina – drogą Świebodzin – Słubice. Z Rzepina, wzdłuż rzeki, na północ, na niewielkim odcinku prowadzi droga do Ośna Lubuskiego. Najcenniejsza część doliny jednak nie jest dostępna z powodu podmokłości w lesie.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna. 
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Rzepinie i Ośnie Lubuskim oraz gospodarstw agroturystycznych.

 

Zagrożenia:

Główne zagrożenie to zmiany w sposobie użytkowania terenu.

 

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dolina Ilanki - rezerwat przyrody

 

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych 
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt 
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• żółw błotny - gad
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• piskorz - ryba

 

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl, Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu, Lubuski Klub Przyrodników; WZR woj. lubuskiego. WSRP Siedlce.

 

Jednostki administracyjne:

• Rzepin (słubicki, woj. lubuskie)
• Torzym (sulęciński, woj. lubuskie)

Andrzej Kuchnio
Miasto i Gmina Torzym,
Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, pow. sulęciński, woj. lubuskie
email: urzad@torzym.pl, http://torzym.pl
NIP: 927-14-52-983
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.